Підтримка

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

на платні послуги сайту https://driver.top/

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП "Горошко Юлія Юріївна", код: 3495306887 (надалі – Виконавець), усім фізична, юридична особа або відокремлений підрозділ, який наділений правоздатністю, які зареєстровані в мережі Інтернет на сайті https://driver.top/ і містить всі ключові умови договору на Платні послуги

Вчинення будь-якою особою (надалі іменованим – Користувач) дій по замовленню платних послуг за допомогою інтернет-ресурсу https://driver.top/, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Користувачем платежу в рахунок оплати замовленої Користувачем послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

При цьому Виконавець не має будь-якого відношення до угод (фінансових, матеріальних тощо), які користувачі укладають між собою використовуючи інтернет-ресурс https://driver.top

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 Веб-сайт (Сервіс) - онлайн-платформа DRIVER.TOP, яка доступна на домені https://driver.top/ і в мобільному додатку DRIVER.TOP.
1.2 Договір оферти — це договір на надання платних послуг Власником - Користувачеві
1.3 Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій Користувачем, що виражають намір скористатися веб-сайтом Виконавця для оформлення його послуг.
1.4 - Користувач - фізична, юридична особа або відокремлений підрозділ, який наділений правоздатністю і використовує Веб-сайт після входу в Обліковий запис.
1.5 - Виконавець - ФОП "Горошко Юлія Юріївна", код: 3495306887
1.7 Обліковий запис - сукупність даних, що відносяться до конкретного Користувача, включаючи інформацію про його дії на Веб-сайті та інформацію, яка надана Користувачем на Веб-сайті.
1.8 Рахунок DT - функція Облікового запису, яка описана в пункті 3 Договору Оферти, що спрощує платежі на користь Виконавця

ІІ. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
2.1. Виконавець забезпечує реалізацію платних послуг відповідно до зробленого Користувачем замовлення, а Користувач зобов'язується оплатити послуги за встановленим грошовим розміром протягом встановленого терміну.
2.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами шляхом натискання кнопки «Оплатити», де вказано «Оплачуючи, я погоджуюся з умовами публічного договору-оферти» на веб-сайті Виконавця, після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Користувачем та Виконавцем.

ІІІ. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
1. У рамках Облікового запису Виконавець дозволяє Користувачеві користуватися послугою Рахунок DT. Щоб уникнути непорозумінь, послуга Рахунок DT не є платіжною, а одиниці, що переказуються на Рахунок DT, не є електронними грошима в контексті положень про надання платіжних послуг.
2. Використання Рахунка DT підпорядковується наступним правилам:
    a. Користувач повинен покласти депозит на Рахунок DT шляхом внесення коштів на рахунок Виконавця
    b. Після того, як платіж буде зарахований на рахунок Виконавця, Виконавець привласнює Рахунку DT цього Користувача кількість одиниць, що дорівнює сплаченій сумі. Ця сума оновлюється на постійній основі після кожної операції Користувача, що приводить до зміни її суми (поповнення рахунка призводить до збільшення суми одиниць в Рахунок DT, оплата за конкретну послугу сайту призводить до зменшення суми одиниць у Рахунку DT);
    c. Користувач може повною мірою розпоряджатися коштами, які закріплені за його Рахунком DT, протягом усього терміну дії угоди про обслуговування Облікового запису, за умови, що Обліковий запис активний;
    d. У разі здійснення платежів з Рахунка DT за конкретну послугу, Виконавець знімає з Рахунка DT Користувача відповідну суму, яку необхідно сплатити за надання конкретної послуги (зменшення балансу).
3. Користувач може протягом 14 днів із моменту оплати вимагати відшкодування коштів, що внесені на Рахунок DT, за умови відповідності суми, яка є на Рахунку DT до суми відповідного зарахування на Рахунок DT, для цього Користувачу необхідно звернутись у підтримку сайту
4. Повернення коштів з Рахунка DT буде проведено протягом 30 днів шляхом їх переведення на банківський рахунок, з якого був здійснений платіж, або з урахуванням використаного способу оплати.
5. У разі відсутності Користувача на Веб-сайті протягом 365 днів - кошти з Рахунку DT можуть вважатись такими, що були витраченими на внутрішні послуги сайту та списані із Рахунку DT в частковій чи повній мірах.
6. У разі блокування чи видалення Облікового запису - кошти із Рахунку DT вважаються такими, що витрачені на внутрішні послуги Веб-сайту

ІV. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
Після отримання платежу від Користувача у найкоротший термін зробити зарахування на Рахунку DT Користувача
Інформувати про будь-які труднощі, що виникають при зарахування коштів на Рахунок DT по вині Виконавця
Інформувати Користувача про зміни умов Публічної Оферти, Реквізитів, Положень тощо шляхом публікації відповідної інформації на веб-ресурсі
Протягом 30 днів, із моменту отримання заявки на повернення коштів та її легітимності - зробити відповідний перерахунок коштів Користувачу

4.2. Користувач забов’язується
1. Надати підтвердження здійснення платежу на користь Виконавця
2. Самостійно уточнювати додаткову інформацію про затримку переказу коштів у Банка чи іншої фінансової установи, через які він робив внесення коштів на рахунок Виконавця
3. Своєчасно інформувати Виконавця про настання будь-яких затримок чи форс-мажорних випадків, які у нього виникли
4. Не розголошувати деталей платежу та інших фінансових операцій без письмової згоди Виконавця

V.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Користувач несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість обслуговування Користувача з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання тощо.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, введення воєнного стану, поширення епідемій, оголошення пандемії та запровадження карантину в регіонах здійснення подорожі, будь-які інші обставини тощо
5.4. Виконавець не несе відповідальності за недотримання фінансовими організаціями, банками термінів зарахування коштів чи іншими складнощами, що виникають з їх боку
5.5. Спори з виконання цього договору, що виникли з ініціативи Користувача, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Виконавця з дотриманням претензійного порядку. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню на поштову адресу Виконавця. Термін відповіді на претензію 30 робочих днів з моменту отримання претензії Виконавцем.

VI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ
6.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом 14 днів з моменту замовлення Користувачем послуг